1. Algemeen

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

2. Levering

2.1. Elke bestelling voor eind Augustus 2021 is een pre-order, levering van bestelde boeken vindt plaats in Augustus/ September door afhaling bij Standaard Boekhandel in de op het bestelformulier aangeduide winkel of -mits betaling van forfaitaire verzendingskost bij bestelling- door levering met de post.

2.2. Aan de leveringsplicht zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra het boek ter afhaling klaarligt in de geselecteerde Standaard Boekhandel. Bij bezorging aan huis (mits betaling forfaire verzendingskost) is het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.3. Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen in de webshop zijn in EURO’s en inclusief BTW.

3.2. Prijzen en aanbiedingen in de webshop kunnen verschillen van prijzen en aanbiedingen in winkels. Er kunnen ook geen rechten aan worden ontleend.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht / klachten

4.1. De koper heeft het recht een pre-order te annuleren. Dit kan door een mail te sturen aan boekenjagersboek@gmail.com met vermelding van de gegevens van de bestelling (besteldatum, naam, adres, e-mail en inhoud van de bestelling).

4.2. Aangezien dit boek en de Boekenjagers geen winst-doel hebben en we de opbrengst van het boek aan het goede doel willen schenken, hopen we dat jullie niet willen annuleren, maar na levering heeft de koper het recht de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan De Boekenjagers VZW heeft teruggezonden, is de koop een feit.

4.3 Voor over te gaan tot terugzending moet de koper binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk of via e-mail (boekenjagersboek@gmail.com) melding maken van teruggave aan De Boekenjagers VZW.

4.4 Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper en kan niet via de winkels van Standaard Boekhandel.

4.5 Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op terugzending en is de koop een feit.

4.6 Met inachtneming van wat is bepaald in lid 4.1 tot en met 4.5, draagt De Boekenjagers VZW er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending de terugbetaling wordt uitgevoerd.

5. Gegevensbeheer

5.1. Indien u een bestelling plaatst bij De Boekenjagers VZW, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van De Boekenjagers. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging/ uitvoering van de bestelling en worden nooit gedeeld met derden.

5.2. De Boekenjagers VZW respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en verbindt zich ertoe om de Europese verordening van 25 mei 2018, inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens te respecteren. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort tot AVG of GDPR) is toegankelijk via de website: www.privacycommission.be.

5.3. Indien U gebruik wilt maken van inzage in uw gegevens of de verwijdering ervan uit onze databank, kunt U contact opnemen met frank@boeken-jagers.be

5.4. Betaling op de webshop maakt gebruik van de diensten van mollie.com en is dus onderhevig aan de gebruiksovereenkomst en privacyverklaring van die partij.

6. Overmacht

6.1. De Boekenjagers VZW is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

6.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen op het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van De Boekenjagers VZW alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

6.3. De Boekenjagers VZW behoudt zich in het geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is De Boekenjagers VZW gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

7. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

7.1. Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

7.2. Geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen De Boekenjagers VZW en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Dendermonde.

 

Onze adresgegevens:


Handelsregister nummer: 0765811139

css.php